தவ்பாவின் தனி சிறப்பு

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி – SKS தவ்பாவின் தனி சிறப்பு உரை : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA நாள் : 07-08-2018 வியாழக்கிழமை இடம்

Read more

இறைவணக்கமும் இரவுத்தொழுகையும்

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி இறைவணக்கமும் இரவுத்தொழுகையும், உரை : மௌலவி அப்துல் வதூத் ஜிஃப்ரி நாள் : 31-05-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய

Read more

சமூக மாற்றத்தை நோக்கி…

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி சமூக மாற்றத்தை நோக்கி…, உரை : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 31-05-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : தஃவா

Read more

வினாத்தாள் -ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி 2018

அல் -ஜுபைல் தஃவா நிலையம் தமிழ் பிரிவு சார்பாக நடைபெறும் ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சிக்கான வினாத்தாள் ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சிக்கான வினாத்தாள் PDF (Download)

Read more