வகுப்பு 21 : அரபி மொழி பயிற்சி வகுப்பு

அரபி மொழி கல்வி வகுப்பு அரபி மொழி (அரபியத் பைன யதைகெ) வகுப்பு-21 , ஆசிரியர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 13-10-2018

Read more

வகுப்பு 20 : அரபி மொழி பயிற்சி வகுப்பு 132 views

அரபி மொழி கல்வி வகுப்பு அரபி மொழி (அரபியத் பைன யதைகெ) வகுப்பு-20 , ஆசிரியர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 08-09-2018

Read more

வகுப்பு 19 : அரபி மொழி பயிற்சி வகுப்பு

அரபி மொழி கல்வி வகுப்பு அரபி மொழி (அரபியத் பைன யதைகெ) வகுப்பு-19 , ஆசிரியர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 15-09-2018

Read more

வகுப்பு 18 : அரபி மொழி பயிற்சி வகுப்பு

அரபி மொழி கல்வி வகுப்பு அரபி மொழி (அரபியத் பைன யதைகெ) வகுப்பு-17 , ஆசிரியர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 08-09-2018

Read more

வகுப்பு 17 : அரபி மொழி பயிற்சி வகுப்பு

அரபி மொழி கல்வி வகுப்பு அரபி மொழி (அரபியத் பைன யதைகெ) வகுப்பு-17 , ஆசிரியர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 11-08-2018

Read more

வகுப்பு 16 : அரபி மொழி பயிற்சி வகுப்பு

அரபி மொழி கல்வி வகுப்பு அரபி மொழி (அரபியத் பைன யதைகெ) வகுப்பு-16 , ஆசிரியர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 04-08-2018

Read more

வகுப்பு 15 : அரபி மொழி பயிற்சி வகுப்பு

அரபி மொழி கல்வி வகுப்பு அரபி மொழி (அரபியத் பைன யதைகெ) வகுப்பு-15 , ஆசிரியர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 28-07-2018

Read more

வகுப்பு 14 : அரபி மொழி பயிற்சி வகுப்பு

அரபி மொழி கல்வி வகுப்பு அரபி மொழி (அரபியத் பைன யதைகெ) வகுப்பு-14 , ஆசிரியர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 21-07-2018

Read more

வகுப்பு 13 : அரபி மொழி பயிற்சி வகுப்பு

அரபி மொழி கல்வி வகுப்பு அரபி மொழி (அரபியத் பைன யதைகெ) வகுப்பு-13 , ஆசிரியர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 14-07-2018

Read more

வகுப்பு 12 : அரபி மொழி பயிற்சி வகுப்பு

அரபி மொழி கல்வி வகுப்பு அரபி மொழி (அரபியத் பைன யதைகெ) வகுப்பு-12 , ஆசிரியர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 07-07-2018

Read more