10: ஆதம் நபி (பாகம்-9)

தொடர் கல்வி வகுப்பு 10: ஆதம் நபி (பாகம்-9) (நபிமார்கள் வரலாறு ) ஆசிரியர்: S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 07/10/2019 திங்கட்கிழமை இடம் : தமிழ்

Read more

09: ஆதம் நபியின் வரலாறு (காபீல் ,ஹாபீல் )

தொடர் கல்வி வகுப்பு 09: ஆதம் நபியின் வரலாறு (காபீல் ,ஹாபீல் ) (பாகம்-8) (நபிமார்கள் வரலாறு ) ஆசிரியர்: S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 07/10/2019

Read more

08: ஆதம் நபி (பாகம்-7)

தொடர் கல்வி வகுப்பு 08: ஆதம் நபி (பாகம்-7) (நபிமார்கள் வரலாறு ) ஆசிரியர்: S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 30/09/2019 திங்கட்கிழமை இடம் : தமிழ்

Read more

07: ஆதம் நபி (பாகம்-6)

தொடர் கல்வி வகுப்பு 07: ஆதம் நபி (பாகம்-6) (நபிமார்கள் வரலாறு ) ஆசிரியர்: S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 25/09/2019 புதன்கிழமை இடம் : தமிழ்

Read more

06: ஆதம் நபி (பாகம்-5)

தொடர் கல்வி வகுப்பு 06: ஆதம் நபி (பாகம்-5) (நபிமார்கள் வரலாறு ) ஆசிரியர்: S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 18/09/2019 புதன்கிழமை இடம் : தமிழ்

Read more

05: ஆதம் நபி (பாகம்-4)

தொடர் கல்வி வகுப்பு 05: ஆதம் நபி (பாகம்-4) (நபிமார்கள் வரலாறு ) ஆசிரியர்: S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 16/09/2019 திங்கட்கிழமை இடம் : தமிழ்

Read more

04: ஆதம் நபி (பாகம்-3)

தொடர் கல்வி வகுப்பு 04: ஆதம் நபி (பாகம்-3) (நபிமார்கள் வரலாறு ) ஆசிரியர்: S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 11/09/2019 புதன் இடம் : தமிழ்

Read more

03: ஆதம் நபி (பாகம்-2)

தொடர் கல்வி வகுப்பு 03: ஆதம் நபி (பாகம்-2) (நபிமார்கள் வரலாறு ) ஆசிரியர்: S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 09/09/2019 திங்கட்கிழமை இடம் : தமிழ்

Read more

01: ஆசிரியர் குறிப்பு (நபிமார்கள் வரலாறு)

தொடர் கல்வி வகுப்பு 01: ஆசிரியர் குறிப்பு (நபிமார்கள் வரலாறு ) ஆசிரியர்: S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 02/09/2019 திங்கள் இடம் : தமிழ் பிரிவு

Read more