வகுப்பு 13 : அரபி இலக்கணம் வகுப்பு

அரபி இலக்கணம் வகுப்பு வகுப்பு -13, வழங்குபவர் : மௌலவி அப்பாஸ் அலி Misc நாள் : 09-12-2017 சனிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய வகுப்பறை,

Read more

வகுப்பு 12 : அரபி இலக்கணம் வகுப்பு

அரபி இலக்கணம் வகுப்பு வகுப்பு -12, வழங்குபவர் : மௌலவி அப்பாஸ் அலி Misc நாள் : 02-12-2017 சனிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய வகுப்பறை,

Read more

வகுப்பு 11 : அரபி இலக்கணம் வகுப்பு

அரபி இலக்கணம் வகுப்பு வகுப்பு -11, வழங்குபவர் : மௌலவி அப்பாஸ் அலி Misc நாள் : 25-11-2017 சனிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய வகுப்பறை,

Read more

வகுப்பு 10 : அரபி இலக்கணம் வகுப்பு

அரபி இலக்கணம் வகுப்பு வகுப்பு -10, வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 11-11-2017 சனிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய வகுப்பறை,

Read more

வகுப்பு 9 : அரபி இலக்கணம் வகுப்பு

அரபி இலக்கணம் வகுப்பு வகுப்பு -9, வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 21-10-2017 சனிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய வகுப்பறை,

Read more

வகுப்பு 8 : அரபி இலக்கணம் வகுப்பு

அரபி இலக்கணம் வகுப்பு வகுப்பு -8, வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 07-10-2017 சனிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய வகுப்பறை,

Read more

வகுப்பு 7 : அரபி இலக்கணம் வகுப்பு

அரபி இலக்கணம் வகுப்பு வகுப்பு -7, வழங்குபவர் : மௌலவி அப்பாஸ் அலி Misc நாள் : 16-09-2017 சனிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய வகுப்பறை,

Read more

வகுப்பு 6 : அரபி இலக்கணம் வகுப்பு

ரபி இலக்கணம் வகுப்பு வகுப்பு -6, வழங்குபவர் : மௌலவி அப்பாஸ் அலி Misc நாள் : 19-08-2017 சனிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய வகுப்பறை,

Read more

வகுப்பு 5 : அரபி இலக்கணம் வகுப்பு

அரபி இலக்கணம் வகுப்பு வகுப்பு -5, வழங்குபவர் : மௌலவி அப்பாஸ் அலி Misc நாள் : 12-08-2017 சனிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய வகுப்பறை,

Read more

வகுப்பு 4 : அரபி இலக்கணம் வகுப்பு

அரபி இலக்கணம் வகுப்பு வகுப்பு -4, வழங்குபவர் : மௌலவி அப்பாஸ் அலி Misc நாள் : 05-08-2017 சனிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய வகுப்பறை,

Read more