21 வது ஒரு நாள் இஸ்லாமிய மாநாடு போட்டிக்கான வினாத்தாள்

அல் –ஜுபைல் தஃவா நிலையம் (தமிழ் பிரிவு ) ஏற்பாடு செய்து நடைபெறவுள்ள … 21 வது ஒரு நாள் இஸ்லாமிய மாநாடு போட்டிக்கான வினாத்தாள் இன்ஷா

Read more

இஸ்லாம் கூறும் சமூகவியல்

20 வது ஒரு நாள் இஸ்லாமிய மாநாடு ஜும்ஆ குத்பா இஸ்லாம் கூறும் சமூகவியல், உரை : மௌலவி M.N.முஹம்மது நூஹ் மஹ்ழரி நாள் : 13-04-2018

Read more

இஸ்லாம் கூறும் அரசியல்

20 வது ஒரு நாள் இஸ்லாமிய மாநாடு இஸ்லாம் கூறும் அரசியல், உரை : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 13-04-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம்

Read more

இஸ்லாமிய கூறும் இறையியல்

20 வது ஒரு நாள் இஸ்லாமிய மாநாடு இஸ்லாமிய கூறும் இறையியல், உரை : மௌலவி அப்துல் வதூத் ஜிஃப்ரி நாள் : 13-04-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம்

Read more

இஸ்லாமிய கூறும் குடும்பவியல்

20 வது ஒரு நாள் இஸ்லாமிய மாநாடு இஸ்லாமிய கூறும் குடும்பவியல், உரை : மௌலவி அலி அக்பர் உமரி நாள் : 13-04-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம்

Read more

இஸ்லாமிய கூறும் பொருளியல்

20 வது ஒரு நாள் இஸ்லாமிய மாநாடு இஸ்லாமிய கூறும் பொருளியல், உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 13-04-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம்

Read more

இஸ்லாமிய கூறும் பண்பியல்

20 வது ஒரு நாள் இஸ்லாமிய மாநாடு இஸ்லாமிய கூறும் பண்பியல், உரை : மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 13-04-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம்

Read more

கொள்கையை பாதுகாப்போம்

19வது ஒரு நாள் இஸ்லாமிய மாநாடு கொள்கையை பாதுகாப்போம், உரை : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 07-04-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா

Read more

சுன்னாவிற்கும் பித்ஆவிற்கும் மத்தியில் நடைபெறும் போராட்டம்

19வது ஒரு நாள் இஸ்லாமிய மாநாடு சுன்னாவிற்கும் பித்ஆவிற்கும் மத்தியில் நடைபெறும் போராட்டம், உரை : மெளலவி இஸ்மாயில் ஸலஃபி நாள் : 07-04-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம்

Read more

முன் மாதிரி முஸ்லிம் குடும்பம்

19வது ஒரு நாள் இஸ்லாமிய மாநாடு முன் மாதிரி முஸ்லிம் குடும்பம், உரை : மௌலவி செய்யது அலி பைஜி, நாள் : 07-04-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம்

Read more