பாகம்-13 அக்கீதாவும் மன்ஹஜும்

அல் ஜுபைல் அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் தமிழ் பிரிவு சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர தொடர் வகுப்பு, ஆசிரியர்: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் (அழைப்பாளர், ராக்கா

Read more

பாகம்-10 அக்கீதாவும் மன்ஹஜும்

தொடர் கல்வி வகுப்பு, அக்கீதாவும் மன்ஹஜும்-பாகம்-10 வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 12-08-2015 புதன்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

பாகம்-9 அக்கீதாவும் மன்ஹஜும்

தொடர் கல்வி வகுப்பு, அக்கீதாவும் மன்ஹஜும்-பாகம்-9 வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 05-08-2015 புதன்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

பாகம்-8 அக்கீதாவும் மன்ஹஜும்

தொடர் கல்வி வகுப்பு, அக்கீதாவும் மன்ஹஜும்-பாகம்-8 வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 29-07-2015 புதன்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

பாகம்-5 அக்கீதாவும் மன்ஹஜும்

தொடர் கல்வி வகுப்பு, அக்கீதாவும் மன்ஹஜும்-பாகம்-5 வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 27-05-2015 புதன்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

பாகம்-4 அக்கீதாவும் மன்ஹஜும்

.அல் ஜுபைல் அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் தமிழ் பிரிவு சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர தொடர் வகுப்பு, ஆசிரியர்: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் (அழைப்பாளர், ராக்கா

Read more

பாகம்-3 அக்கீதாவும் மன்ஹஜும்

அல் ஜுபைல் அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் தமிழ் பிரிவு சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர தொடர் வகுப்பு ஆசிரியர்: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் (அழைப்பாளர், ராக்கா

Read more

பாகம்-2 அக்கீதாவும் மன்ஹஜும்

அல் ஜுபைல் அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிளையத்தின் சார்பாக தொடர் கல்வி வகுப்பு, தலைப்பு : அக்கீதாவும் மன்ஹஜும், இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,

Read more

அக்கீதாவும் மன்ஹஜும்-அறிமுகம் வகுப்பு

தொடர் கல்வி வகுப்பு, அக்கீதாவும் மன்ஹஜும், வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 29-04-2015 புதன்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more