பாடம்-6 : தொழுகையின் சட்டங்கள் – ஃபிக்ஹ் (தரம் -1)

தர்பியா நிகழ்ச்சி ஃபிக்ஹ் (தொழுகையின் சட்டங்கள்), பாடம்-6, வழங்குபவர் : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 17-02-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,

Read more

பாடம்-6 : அல்குர்ஆன் கற்றுத்தரும் துஆக்கள் (தரம் -1)

தர்பியா நிகழ்ச்சி அல்குர்ஆன் கற்றுத்தரும் துஆக்கள்,பாடம்-6, உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 17-02-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,

Read more

பாடம்-6 : 97 ஸூரத்துல் கத்ர் – தஃப்ஸீர் (தரம் -1)

தர்பியா நிகழ்ச்சி ஸூரத்துல் கத்ர் (அத்தியாயம்97) தஃப்ஸீர் பாடம்-6, வழங்குபவர் : மௌலவி முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் : 17-02-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா

Read more

பாடம்-6 : அல் -வலா வல்-பரா – அகீதா (தரம் -1)

தர்பியா நிகழ்ச்சி அல் -வலா வல்-பரா, அகீதா பாடம்-6, உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 17-02-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா

Read more

பாடம்-5 : தொழுகையின் சட்டங்கள் – ஃபிக்ஹ் (தரம் -1)

தர்பியா நிகழ்ச்சி ஃபிக்ஹ் (தொழுகையின் சட்டங்கள்), பாடம்-5, வழங்குபவர் : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 03-02-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,

Read more

பாடம்-5 : அல்குர்ஆன் கற்றுத்தரும் துஆக்கள் (தரம் -1)

தர்பியா நிகழ்ச்சி அல்குர்ஆன் கற்றுத்தரும் துஆக்கள், பாடம்-5, வழங்குபவர்: மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 03-02-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,

Read more

பாடம்-5 : 96 ஸூரத்துல் அலஃக் – தஃப்ஸீர் (தரம் -1)

தர்பியா நிகழ்ச்சி ஸூரத்துல் அலஃக் (அத்தியாயம்96) தஃப்ஸீர் பாடம்-5, வழங்குபவர் : மௌலவி முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் : 03-02-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா

Read more

பாடம்-5 : அல் -வலா வல்-பரா – அகீதா (தரம் -1)

தர்பியா நிகழ்ச்சி அல் -வலா வல்-பரா, அகீதா பாடம்-5, உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 03-02-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா

Read more

பாடம்-4 : தொழுகையின் சட்டங்கள் – ஃபிக்ஹ் (தரம் -1)

தர்பியா நிகழ்ச்சி ஃபிக்ஹ் (தொழுகையின் சட்டங்கள்), பாடம்-4, வழங்குபவர் : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 06-01-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,

Read more

பாடம்-4 : 96 ஸூரத்துல் அலஃக் – தஃப்ஸீர் (தரம் -1)

தர்பியா நிகழ்ச்சி ஸூரத்துல் அலஃக் (அத்தியாயம்-96) தஃப்ஸீர் பாடம்-4, வழங்குபவர் : மௌலவி முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் : 06-01-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய

Read more