அகீதா 07 & 08 – ஜஹ்மீயா(பாகம் 2)

தரம் -2 : தர்பியா வகுப்புகள் பாடம்- 7 & 8 அகீதா – ஜஹ்மீயா(பாகம் 2) நூல்- மவ்கிபு அஹ்லிஸ் ஸுன்னா – இப்ராஹீம் ரிஹைலி

Read more

துஆ 08 : ஹதீஸில் துஆக்கள்

தரம் -2 : தர்பியா வகுப்புகள் பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல் துஆ 08 : ஹதீஸில் துஆக்கள், வழங்குபவர்: மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் :

Read more

தஃப்ஸீர் : 08 – 103- ஸூரத்துல் அஸ்ரி (காலம்)

சிறப்பு தர்பியா தொடர் வகுப்பு தஃப்ஸீர் : 08 – 103- ஸூரத்துல் அஸ்ரி (காலம்) ஆசிரியர் : மௌலவி முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் :

Read more

ஃபிக்ஹ் 08 : ஜனாஸா குளிப்பாட்டும் முறை.- பாகம் 2

சிறப்பு தர்பியா தொடர் வகுப்பு ஃபிக்ஹ் 08 : ஜனாஸா குளிப்பாட்டும் முறை.- பாகம் 2 (ஜனாஸாவின் சட்ட திட்டங்கள்) ஆசிரியர் :மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள்

Read more

துஆ 07 : பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல்

சிறப்பு தர்பியா தொடர் வகுப்பு பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல் துஆ 07 : ஹதீஸில் துஆக்கள், வழங்குபவர்: மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 15-12-2017

Read more

ஃபிக்ஹ் 07 : ஜனாஸா குளிப்பாட்டும் முறை.- பாகம் 1

சிறப்பு தர்பியா தொடர் வகுப்பு ஃபிக்ஹ் 07 : ஜனாஸா குளிப்பாட்டும் முறை.- பாகம் 1 (ஜனாஸாவின் சட்ட திட்டங்கள்) ஆசிரியர் :மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நூல்

Read more

தஃப்ஸீர் : 07 – 102- ஸூரத்துத் தகாஸுர்

சிறப்பு தர்பியா தொடர் வகுப்பு தஃப்ஸீர் : 07 – 102- ஸூரத்துத் தகாஸுர் (பேராசை) ஆசிரியர் : மௌலவி முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் :

Read more

தஃப்ஸீர் : 06 – 101 ஸூரத்து அல்காரிஆ

தரம் -2 : தர்பியா வகுப்புகள் தஃப்ஸீர் : 06 – 101 ஸூரத்து அல்காரிஆ (திடுக்கிடச் செய்யும் நிகழ்ச்சி) ஆசிரியர் : மௌலவி முஹம்மது ஷமீம்

Read more

துஆ 06 : பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல்

தரம் -2 : தர்பியா வகுப்புகள் பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல் துஆ 06 : ஹதீஸில் துஆக்கள், வழங்குபவர்: மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் :

Read more

ஃபிக்ஹ் 06 நல்ல மரணத்திற்குரிய அடையாளங்கள்- பாகம் 2

தரம் -2 : தர்பியா வகுப்புகள் ஃபிக்ஹ் 06 : நல்ல மரணத்திற்குரிய அடையாளங்கள் – பாகம் 2 (ஜனாஸாவின் சட்ட திட்டங்கள்) ஆசிரியர் :மௌலவி S.யாஸிர்

Read more