16: நபியவர்கள் போதித்த ஒழுக்க மாண்புகள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நபியவர்கள் போதித்த ஒழுக்க மாண்புகள் (நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்) பாகம்-16, உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 05-09-2019 வியாழக்கிழமை இடம் :

Read more

15: நீதி, ஈகை, வெட்கம்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நீதி, ஈகை, வெட்கம், நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள் பாகம்-15, உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 27-06-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித்

Read more

வீரமும் கருணையும்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி வீரமும் கருணையும், நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்-பாகம்-14, உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 27-06-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

13: பொறுமையும் மென்மையும்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி பொறுமையும் மென்மையும், நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்-பாகம்-13, உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 20-06-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

12: நபிகளாரின் வாழ்வில் நிகழ்ந்த அற்புதங்கள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நபிகளாரின் வாழ்வில் நிகழ்ந்த அற்புதங்கள், நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்-பாகம்-12, உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 11-01-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித்

Read more

11 : பணிவு – பகுதி: 2 (நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி பணிவு – பகுதி: 2 நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்-பாகம்-11, உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 04-10-2018 வியாழக்கிழமை இடம் :

Read more

10 : பணிவு (நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி பணிவு நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்-பாகம்-10, உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 30-08-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

09: நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்-பாகம்-9, உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 19-04-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,

Read more

08 : நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்- பாகம்-8, உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 29-03-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

நபியை கேலி செய்தவர்களின் இறுதி முடிவு

ஜும்ஆ குத்பா நபியை கேலி செய்தவர்களின் இறுதி முடிவு, வழங்குபவர் : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 26-01-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

Read more