இஸ்லாம் ஓர் அறிமுகம் @ SKS

الملتقي الدعوي للدعوة غير المسلمين للجاليات التاميلية في شركة نجمة المملكة
تاريخ:١١-٨-١٤٣٩
இஸ்லாம் ஓர் அறிமுகம்
இடம்:எஸ்,கே,எஸ் கேம்ப்
ஜுபைல்-2,சவூதி அரேபியா
நாள்:28-4-2018

Posted by Tamil Live on Saturday, April 28, 2018

இஸ்லாம் ஓர் அறிமுகம்
இடம்:எஸ்,கே,எஸ் கேம்ப்
ஜுபைல்-2,சவூதி அரேபியா
நாள்:28-4-2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *