நமது அமல்கள், பிறருக்கு அன்பளிப்பு

நமது அமல்கள், பிறருக்கு அன்பளிப்பு
மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கஹ் தாவா நிலையம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *