20 : அய்யாமுத் தஷ்ரீக் (துல் ஹஜ் 11, 12, 13 நாட்கள்)

துல்ஹஜ் மாத சிந்தனைகள்
20 : அய்யாமுத் தஷ்ரீக் (துல் ஹஜ் 11, 12, 13 நாட்கள்)
மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *