இதுதான் இஸ்லாம்

சகோதரத்துவ சங்கமம்
இதுதான் இஸ்லாம்
(சகோதரத்துவ சங்கமம் – பிற சமய சகோதரர்கான நிகழ்ச்சி)
உரை : மௌலவி .அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA
நாள் : 24-11-20018
இடம் : குளோப் கேம்ப்,ஜுபைல் -2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *