கப்ரு ஸியாரத்தின் ஒழுக்கங்கள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
கப்ரு ஸியாரத்தின் ஒழுக்கங்கள்,
உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி
நாள் : 14-03-2019 வியாழக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *