10: மலக்குமார்கள் எதனால் படைக்கப்பட்டுள்ளனர்?

கேள்வியும்-பதிலும்
10: மலக்குமார்கள் எதனால் படைக்கப்பட்டுள்ளனர்?
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *