11: மலக்குகளுக்கு இறக்கைகள் உண்டா?

கேள்வியும்-பதிலும்
11: மலக்குகளுக்கு இறக்கைகள் உண்டா?
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *