குழப்பங்களின் போது முஃமினின் நிலைபாடு

நோன்பு பெருநாள் குத்பா உரை,
குழப்பங்களின் போது முஃமினின் நிலைபாடு
வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி
நாள் : ௦4-06-2019 செவ்வாயிக்கிழமை
இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,
அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *