04: மஸ்ஜிது நபவி, மஸ்ஜிதுல் குபா அமைந்த நகரம் மதீனா!

மதீனாவின் சிறப்புக்கள்
04: மஸ்ஜிது நபவி,மஸ்ஜிதுல் குபா அமைந்த நகரம் மதீனா!
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *