05: அஜ்வா பேரித்தப்பழம் கிடைக்கும் நகரம் மதீனா!

மதீனாவின் சிறப்புக்கள்
05: அஜ்வா பேரித்தப்பழம் கிடைக்கும் நகரம் மதீனா!
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *