06: மதீனா வாசிகளுக்கு கேடு நினைப்பவர்களை அழித்து விடும் நகரம்

மதீனாவின் சிறப்புக்கள்
06: மதீனா வாசிகளுக்கு கேடு நினைப்பவர்களை அழித்து விடும் நகரம்
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *