02: இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
02: இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன், பாகம்-2,
உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி
நாள் : 11-07-2019 வியாழக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *