04: உள்ளத்தில் உள்ளதை பேசுங்கள்

அல்குர்ஆனின் அழகிய உபதேசங்கள்
04: உள்ளத்தில் உள்ளதை பேசுங்கள்
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *