07: மானக்கேடான விசயங்களில் ஈடுபடாதீர்!

அல்குர்ஆனின் அழகிய உபதேசங்கள்
07: மானக்கேடான விசயங்களில் ஈடுபடாதீர்!
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *