08: தீர விசாரிக்காமல் பகிராதீர்!

அல்குர்ஆனின் அழகிய உபதேசங்கள்
08: தீர விசாரிக்காமல் பகிராதீர்!
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *