10: நீங்கள்தான் அறிவாளி என்று நினைக்காதீர்!

அல்குர்ஆனின் அழகிய உபதேசங்கள்
10: நீங்கள்தான்அறிவாளி என்று நினைக்காதீர்!
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *