01: ஆசிரியர் குறிப்பு (நபிமார்கள் வரலாறு)

தொடர் கல்வி வகுப்பு
01: ஆசிரியர் குறிப்பு
(நபிமார்கள் வரலாறு )
ஆசிரியர்: S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி
நாள் : 02/09/2019 திங்கள்
இடம் : தமிழ் பிரிவு வகுப்பறை (அல் – ஜுபைல் )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *