26: அல்லாஹ்வின் அருள் மீது நம்பிக்கை!

அல்குர்ஆனின் அழகிய உபதேசங்கள்
26: அல்லாஹ்வின் அருள் மீது நம்பிக்கை!
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *