02: ஆதம் நபி

தொடர் கல்வி வகுப்பு
02: ஆதம் நபி
(நபிமார்கள் வரலாறு )
ஆசிரியர்: S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி
நாள் : 04/09/2019 புதன்
இடம் : தமிழ் பிரிவு வகுப்பறை (அல் – ஜுபைல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *