16: நபியவர்கள் போதித்த ஒழுக்க மாண்புகள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
நபியவர்கள் போதித்த ஒழுக்க மாண்புகள்
(நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்)
பாகம்-16,

உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி
நாள் : 05-09-2019 வியாழக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *