4: இறையச்சம் உடையவர்களை அல்லாஹ் நேசிக்கிறான்

அல்லாஹ்வின் நேசத்திற்குரியவர்கள்!
04: இறையச்சம் உடையவர்களை அல்லாஹ் நேசிக்கிறான்
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *