06: ஆதம் நபி (பாகம்-5)

தொடர் கல்வி வகுப்பு
06: ஆதம் நபி (பாகம்-5)
(நபிமார்கள் வரலாறு )
ஆசிரியர்: S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி
நாள் : 18/09/2019 புதன்கிழமை
இடம் : தமிழ் பிரிவு வகுப்பறை (அல் – ஜுபைல்)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *