தஸ்கியத்துன் நஃப்ஸ்

தஸ்கியத்துன் நஃப்ஸ்
வழங்குபவர் : மெளலவி முஹம்மது உவைஸ் மதனி
நாள் : 20-09-2019 வெள்ளிக்கிழமை
அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *